Rank Word Hits
22   0
36  健康 1
40  翻译 1
41  如果 1
42  注意 0
52  中文 1
56  文化 0
58  以前 1
62   1
63  休息 0
64  了解 0
68  方法 0
74  因为 0
76  国际 0
77  东西 2
78  完成 0
81   1
82  研究 0
86  发现 0
88  已经 1
89  使用 0
90  肯定 2
94   2
97  代表 0
98  家庭 0
99  存在 0
101  一定 0
103  容易 2
106  开始 1
111  衣服 0
112  要求 0
114  情况 1
117  厨房 0
118  天气 1
119  时间 2
120   0
121  晚上 2
123  准备 1
124  丈夫 0
125  由于 0
128  帮助 0
129  几乎 1
131  老师 1
132  继续 1
133  可能 2
134  电脑 1
137  星期 2
138  或者 0
139  为什么 2
140  便宜 2
141  商店 0
142  回答 1
144  结婚 2
146   2
147  高兴 0
148  但是 2
150  麻烦 0
155   0
156  希望 1
159  生命 0
160  将来 0
163  文章 0
165  下午 0
166  社会 0
167   1
170  全部 0
171  打算 1
174  保护 0
175  词典 0
176  增加 0
178  咳嗽 1
179  解释 0
180  可是 0
181  杯子 0
183  历史 0
184   0
185  如何 0
187  通知 0
188  地方 2
191  计划 0
191  故事 0
193  比较 1
195  啤酒 2
196  学习 1
197  习惯 1
198  以后 0
200  中心 0
205  清楚 0
207  所有 1
208  技术 0
209  支持 0
210   0
211  森林 0
212  特别 1
213  结束 1
215  理想 0
217  信息 0
218  介绍 0
219  总是 1
220   2

This table lists top Mandarin Chinese words searched on Tatoeba which have less than 3 Swedish translations in the corpus.

Words which appear for the first time in the list are shown in bold type.

Please report any spelling mistakes by sending me a message.

Tatoeba version