Rank Word Hits
22   0
36  健康 1
40  翻译 1
41  如果 2
42  注意 1
52  中文 0
56  文化 0
62   1
63  休息 1
64  了解 1
65  你好 1
68  方法 0
71  中国 1
74  因为 1
76  国际 0
78  完成 1
81   2
82  研究 0
86  发现 0
88  已经 2
89  使用 2
90  肯定 1
97  代表 1
98  家庭 0
99  存在 2
100   1
101  一定 2
111  衣服 0
112  要求 1
114  情况 0
117  厨房 1
118  天气 1
119  时间 1
120   0
121  晚上 2
123  准备 2
124  丈夫 0
125  由于 0
128  帮助 2
129  几乎 1
132  继续 0
133  可能 2
138  或者 0
140  便宜 0
142  回答 2
144  结婚 0
146   1
147  高兴 0
148  但是 2
149   2
150  麻烦 0
153  问题 1
155   0
156  一起 2
156  希望 1
158   2
160  将来 1
162  发生 2
163  文章 0
164  觉得 2
166  社会 0
167   2
170  全部 0
171  打算 0
171  认为 1
174  保护 0
175  词典 2
176  增加 0
178  咳嗽 0
179  解释 2
180  可是 0
181  杯子 0
183  历史 1
184   0
185  如何 0
187  通知 0
188  地方 0
189  国家 1
191  计划 0
193  比较 0
197  习惯 1
198  所以 1
198  以后 0
200  中心 2
204  谢谢 2
205  清楚 0
208  技术 0
209  支持 0
210   0
211  森林 1
212  特别 0
213  结束 2
214   2
215  理想 0
217  信息 0
218  介绍 1
219  总是 0
220   1
221  事情 1
224  明白 2

This table lists top Mandarin Chinese words searched on Tatoeba which have less than 3 Danish translations in the corpus.

Words which appear for the first time in the list are shown in bold type.

Please report any spelling mistakes by sending me a message.

Tatoeba version