Rank Word Hits
22   0
36  健康 2
40  翻译 0
42  注意 0
43  工作 2
51   1
52  中文 1
53   2
56  文化 0
58  以前 2
62   0
63  休息 0
64  了解 1
65  你好 2
68  方法 1
73  需要 2
74  因为 2
76  国际 0
77  东西 1
78  完成 1
81   1
82  研究 0
86  发现 1
89  使用 0
90  肯定 1
97  代表 0
98  家庭 0
99  存在 0
102  相信 0
103  容易 2
106  开始 1
110   1
111  衣服 0
112  要求 0
113  告诉 1
114  情况 0
115  奇怪 0
117  厨房 0
118  天气 2
119  时间 1
120   0
121  晚上 1
123  准备 1
124  丈夫 2
125  由于 0
128  帮助 1
129  几乎 2
130   0
131  老师 2
134  电脑 0
137  星期 1
138  或者 1
140  便宜 0
141  商店 0
142  回答 0
144  结婚 0
145   0
147  高兴 1
148  但是 0
149   0
150  麻烦 0
153  问题 1
155   0
156  一起 2
156  希望 0
158   0
159  生命 1
160  将来 0
161  自己 2
162  发生 1
163  文章 1
164  觉得 1
165  下午 1
166  社会 0
167   1
168  睡觉 2
170  全部 0
171  打算 0
171  认为 0
174  保护 0
175  词典 0
176  增加 0
178  咳嗽 1
179  解释 0
180  可是 1
181  杯子 0
182   2
183  历史 0
184   2
185  如何 2
187  通知 0
188  地方 0
189  国家 2
191  计划 1
191  故事 1
193  比较 1
194  房间 0
195  啤酒 1
196  学习 1
197  习惯 0

This table lists top Mandarin Chinese words searched on Tatoeba which have less than 3 Hungarian translations in the corpus.

Words which appear for the first time in the list are shown in bold type.

Please report any spelling mistakes by sending me a message.

Tatoeba version